loading...

2019 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Değerli Üyemiz,
Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 Sayılı Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.
27.01.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 Kanun ile Mali tatil kanunda
değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile
 Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi
mali tatil kapsamından çıkarılmıştır.
 Mali tatilin uygulanacağı tarihler değiştirilmiştir.
1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler:
Yasanın 1’inci maddesine göre, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil
uygulanmakta, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş
gününü takip eden günden başlamaktadır.
Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler,
mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacak.
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı
ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati
bitimine kadar uzamış sayılacak.
2. Mali tatil nedeniyle uzayan süreler:
5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, son günü mali tatile rastlayan aşağıda
belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren BEŞ gün uzamış sayılacaktır.
a) Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri:
Mali tatil kapsamındaki beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi,
resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten
itibaren BEŞ gün uzayacaktır.
Ancak; GİB’nın 29.03.2019 tarihinde yayımladığı VUK 115 sayılı sirküleri ile 1 Nisan 2019 tarihinden
itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi, Kurumlar Vergisi
Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri
dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi
Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen
vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır. Bu durumda Mali tatil
kapsamındaki vergi beyannamelerin süreleri UZAMAMAKTADIR.
Sadece; Haziran / 2019 (APHB ) Aylık prim ve hizmet belgesinin (SGK Aylık Bildirgesi) verilme süresi
25.07.2019 tarihine uzamaktadır.
2
b) İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar
ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112’nci maddesine göre ikmalen, re’sen veya idarece tarh olunan
vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya
tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde
ödenir.
İkmalen, re’sen veya idarece yapılan ve yargı organlarına intikal etmiş olan tarhiyatlarda ise yargı
organlarınca tasdik veya tadilen tasdik edilen tutarların ödeme süresi, “Vergi Mahkemesi/Bölge İdare
Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesinin (Bildirim)” mükellefe tebliğ tarihinden
itibaren bir aydır.
5604 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendine göre, ikmalen, re’sen veya
idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları
ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beş gün uzamış
sayılacaktır.
c) Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim
hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler:
İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya
cezada indirim talebinde bulunma süresi, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.
Başvuru süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu süre, mali tatilin son gününü
izleyen tarihten itibaren Beş gün uzamış sayılacaktır.
Dileyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de
uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.
3. Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler:
5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında, “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli
sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava
açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye
başlar.” hükmüne yer verilmiş olup, bu hükmün uygulanmasına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
a) Muhasebe kayıt süreleri:
Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde muamelelerin defterlere kayıt zamanı belirlenmiş
bulunmaktadır.
Söz konusu maddeye göre muamelelerin, defterlere işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin
intizam ve açıklığını bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi gerekmekte olup, bu gibi kayıtların on
günden fazla geciktirilmesi uygun değildir.
Muamelelerin muhasebe fişlerine kaydedilmesi ve defterlere kayıtların bu fişler üzerinden yapılması
halinde ise muamelelerin fişlere kaydedilmesi, defterlere kaydedilmesi hükmündedir. Bu durumda,
muhasebe fişlerinde yer alan muamelelerin esas defterlere en geç 45 gün içinde işlenmesi
gerekmektedir.
Söz konusu kayıt sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.
b) Bildirme süreleri:
Bildirmeler, Vergi Usul Kanununun 153 ila 170 inci maddeleri arasında düzenlenmiş ve Kanunun 168 inci
maddesinde de bildirmelerin hangi süreler içinde yapılacağı belirlenmiştir.
Bildirim sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.
3
c) Dava açma süreleri:
İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata
ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.
Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.
4. Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama:
5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, “Mahkeme kararı veya Cumhuriyet
Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç
olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin
işyerinde incelemeye başlanılmaz.” hükmüne yer verildiğinden, mali tatil süresince (fıkrada yer alan haller
dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre
içinde ibrazı istenilmeyecektir.
Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge
üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep
edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı
imzalamaya davet edilemeyecektir.
5. Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri:
5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında, “Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile
mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına
bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren
işlemeye başlar.” hükmü yer almaktadır.
5. Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri:
5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında, “Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile
mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına
bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren
işlemeye başlar.” hükmü yer almaktadır.
Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza
sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince
işlemeyecektir.
İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine tanınan yasal
haklardan (dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme) herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara
ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde
yapılması halinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.
6. Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi:
5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (8) numaralı fıkrasında, “Beyana dayanan ve beyanname verme süresi
malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan
beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.” hükmüne
yer verilmiştir.
Mali tatille ilgili olarak düzenlenen takvim aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.
Saygılarımla,

Ali Can DOĞAN

Başkan