loading...

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ SİSTEMİNE GEÇİŞ
01.01.2020 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR
27.07.2019
Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere; 18.02.2017 Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRİM HİZMET
BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) yayımlanmıştır.
Genel tebliği hükümlerine göre; Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi
gereken “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim
ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi ” nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Uygulama önce Kırşehir’de daha sonra yayımlanan Genel Tebliğiler ile Amasya, Bartın
ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için de başlamıştır.

Bilgilerinize sunar kolaylıklar dileriz.

27 Temmuz 2019   CUMARTESİ                               Resmî Gazete Sayı : 30844

                                             TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (SIRA NO: 6)
MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinde,”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.