BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI VE GEREKLİ EVRAKLAR İÇİN TIKLAYINIZ.... - Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI VE GEREKLİ EVRAKLAR İÇİN TIKLAYINIZ....

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI VE GEREKLİ EVRAKLAR İÇİN TIKLAYINIZ....
BİLİRKİŞİLİĞE KABULE VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU    Bilirkişilik bölge kurulları tarafından 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca bilirkişilik sicili ve bölge bilirkişi listelerinin oluşturulmasına esas olmak üzere Daire Başkanlığımız tarafından belirlenen ve EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarında aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bilirkişi başvuruları alınacaktır.


    BAŞVURU ŞARTLARI:

   1- Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

   a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

   b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

   c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

   ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

   d) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.

   e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.

   f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

   g) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2 de yer alan nitelikleri taşımak.

   2- Hukuk öğrenimi görmüş kişiler EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarında, birinci maddede aranan şartları taşımak ve temel ve alt uzmanlık alanlarına göre EK-2 de yer alan niteliklere sahip olmak kaydıyla, bilirkişilik sicili ve bilirkişi listelerine kayıt için başvuruda bulunabilirler.

   3- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranmaz. Gayrimenkul değerleme uzmanlarının diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuruda bulunmaları halinde temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranır.

   4- Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan temel eğitimi almak kaydıyla, fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz. Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanların diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuruda bulunmaları halinde temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranır.

   5- Yaptığı başvurusu, meslekî olarak (fiili çalışma süresi, uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler vb.) yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

   6- Meslek öncesi eğitim ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.

   BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

   1- Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişiler başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeleri eklemek zorundadır:

   a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.

   b) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

   c) Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı beyan.

   ç) Daire Başkanlığı tarafından temel ve alt uzmanlıklara göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.

   d) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.

   e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

   f) Görev belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı belge.

   g) Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

   ğ) Banka hesap numarası.

   2- Başvuru için gerekli belgelerin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra bölge kurulu başkanının görevlendirdiği memur tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

   3- Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi, bölge kurulları, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer ve başvuru sahibine bu duyuruyla birlikte eksik belgeleri tamamlaması için on beş gün kesin süre verilir, bu süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvurusu başkaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilir.

   BAŞVURU USULÜ :

   1- Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna ya da ilgili bölge kuruluna gönderilmek üzere adli veya idari yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına ilgili belgeler eklenmek suretiyle yazılı olarak yapılır.

   2- Adalet komisyonlarına yapılan başvurularda, başvuru evrakları gecikmeksizin taranarak UYAP üzerinden ilgili bilirkişilik bölge kurullarına iletilir. Elden teslim alınan başvuru evrakları ayrıca postayla ilgili bölge kuruluna gönderilir.

   3- Bilirkişiliğe başvuru, e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişili Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle de yapılabilir.

   4- Bilirkişiliğe başvuru birinci maddede sayılan mercilere şahsen yapılır. Posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamaz.

   5- Birden fazla bölge kurulu listesine kayıt olmak üzere başvuruda bulunulamaz.

   BAŞVURU TAKVİMİ

   Başvuru tarihleri: 1 – 11 Aralık 2017

   Başvuruların değerlendirilmesi: 12 – 21 Aralık 2017

   Başvuruları kabul edilenlerin ilanı: 22 Aralık 2017

   Yemin tarihleri: 22 – 26 Aralık 2017

   Listelerin ilanı: 29 Aralık 2017

   Bilirkişilik temel eğitimi takvimi gözetilerek 2018 yılı içerisinde Daire Başkanlığımız tarafından belirlenecek yeni başvuru takvimi ayrıca ilan edilecektir.

   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ HAKKI

   1- Başvurular, bilirkişilik bölge kurullarınca tutulacak kayda başvuran kişilerin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik veya yabancı ise pasaport ya da yabancı kimlik numarası, yerleşim yeri, iletişim bilgileri, mesleği, temel ve alt uzmanlık alanı, çalıştığı kurum veya kuruluşun adı, başvuru sonucu ve düşünceler bilgilerinin girilmesi suretiyle işlenir.

   2- Bilirkişiliğe kabul edilenlere bölge kurulu tarafından üç yıl süreyle geçerli olmak üzere bilirkişilik yetki belgesi verilir.

   3- Başvurunun reddine ilişkin karar bölge kurulları, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin internet sitelerinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.

   4- Bilirkişiliğe başvuruya ilişkin verilen kararlara karşı, kararın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren bölge kuruluna itiraz edilir. Bölge kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlara karşı yetkili idare mahkemesine dava açılabilir.

   YEMİN :

   Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bilirkişilik bölge kurullarınca belirlenecek tarih, saat ve yerde bilirkişiliğe kabul edilenlerin yeminleri yaptırılacaktır.

   BİLİRKİŞİLİK SİCİLİNİN OLUŞTURULMASI:

   Bilirkişilik bölge kurulları tarafından sicile ve listeye kaydedilmesine karar verilenlerin listesi Bilirkişilik Daire Başkanlığına gönderilir. Bilirkişilik Daire Başkanlığı Bilirkişilik Yönetmeliğinin 45 inci maddesi uyarınca bilirkişilik sicilini oluşturur.

   LİSTELERİN İLANI :

   Bölge kurulları tarafından oluşturulan bilirkişi listeleri, bilirkişinin sicil nosu, adı soyadı, temel ve alt uzmanlık alanı, mesleği, varsa akademik unvanı, bağlı bulunduğu bölge kurulu ve yerleşim yeri belirtilmek sureti ile 29 Aralık 2017 tarihinde Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve bilirkişilik bölge kurulları internet sayfalarında ilan edilir.

   DİĞER HUSUSLAR:

   Daire Başkanlığımız tarafından belirlenen ve EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin olarak resen yapılacak araştırma ve değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç duyulduğu tespit edilen uzmanlık alanları da ayrıca eklenerek duyurulacaktır.

   Bilirkişi olarak hizmet verecek özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu tüzel kişilik bünyesinde çalışacak kişilerin taşıması gereken nitelikler ile faaliyet gösterecekleri temel ve alt uzmanlık alanları ve yetki çevrelerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişiliğe kabulüne ilişkin usul ve esaslar ile başvuru takvimi ayrıca ilan edilecektir.

   Bilirkişilik Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

EK 1 
EK 2 
EK 3 BAZI UZMANLIK ALANLARINA GÖRE UYGULAMA ALANLARI 


    Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu gereğince, Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon illeri dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2018 yılı Bölge Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.


    BAŞVURU ŞARTLARI:

   1)Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
   a)26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkum olmamak.

   b)Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

   c)Daha önce kendi isteği dışında sicilden veya listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

   ç)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

   d)Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

   e)Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

   f)Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

   g)Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartlara haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanının gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

   ğ) Bilirkişilik Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2 de yer alan nitelikleri taşımak.

   2)Hukuk öğrenimi görmüş kişiler Bilirkişilik Daire Başkanlığının belirlediği EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarında, birinci maddede aranan şartları taşımak ve temel ve alt uzmanlıklarına göre EK-2 de yer alan niteliklere sahip olmak kaydıyla, bilirkişilik sicili ve bilirkişi listelerine kayıt içinde başvuruda bulunabilirler.

   3)6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz.

   4)Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan temel eğitimi almak kaydıyla fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz.

   5)Yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

   6)Meslek öncesi eğitim ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.

   BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

   1)Bilirkişilik başvurusunda bulunan gerçek kişiler EK-4 de yer alan başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemek zorundadır:

   a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.

   b)Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduğuna ya da mesleki faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı beyan.

   c)Daire Başkanlığı tarafından temel ve alt uzmanlıklara göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.

   ç)Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.

   d)Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

   e)Görev belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı belge,

   f)Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi,

   g)Banka IBAN bilgileri,

   ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (Biri başvuru formuna yapıştırılacaktır),

   2)Başvuru için gerekli belgelerin aslının getirilmesi durumunda talep hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra bölge kurulu başkanının görevlendirdiği memur tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilerek başvuru dosyasına alınacak ve belge aslı ilgiliye iade edilecektir.

   3)Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması halinde, başvuru sahibine belgeleri tamamlaması için on beş gün kesin süre verilecek olup, bu süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvurusu başkaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilecektir.

   BAŞVURU USULÜ :

   1- Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımıza şahsen başvuruda bulunulabileceği gibi ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna ya da ilgili bölge kuruluna gönderilmek üzere adli veya idari yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına ilgili belgeler eklenmek suretiyle yazılı olarak yapılabilir.

   2-Bilirkişiliğe başvuru, e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişilik Portal Bilgi Sisteminde yer alan adımlar izlenmek suretiyle de yapılabilir.

   3-Bilirkişiliğe başvuru birinci maddede sayılan mercilere şahsen yapılabilecektir.

   4-Birden fazla bölge kurulu listesine başvuruda bulunulamaz.

   BAŞVURU TAKVİMİ

   Başvuru tarihleri: 1 – 11 Aralık 2017

   Başvuruların değerlendirilmesi: 12 – 21 Aralık 2017

   Başvuruları kabul edilenlerin ilanı: 22 Aralık 2017

   Yemin tarihleri: 22 – 26 Aralık 2017

   Listelerin ilanı: 29 Aralık 2017

   BAŞVURU ŞEKLİ :

   Başvurular Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımıza bizzat veya UYAP Bilirkişik Portal Bilgi Sistemi aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılabilir.

   Ayrıca Başkanlığımız yargı çevresinde bulunan ilk derece mahkemesi adli veya idari yargı adalet komisyonlarına dilekçe ve belgelerin bizzat teslim edilerek müracaat tarihi bakımından komisyon havalesine müteakip dilekçe ve belgelerin Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

   Adalet komisyonlarına yapılan başvurularda, başvuru evrakları gecikmeksizin taranarak UYAP üzerinden ilgili bilirkişilik bölge kurullarına iletilir. Elden teslim alınan başvuru evrakları ayrıca postayla Başkanlığımıza gönderilecektir.

   UYAP Bilirkişilik Portal Bilgi Sistemi aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda, başvuru formuna eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp güvenli elektronik imza ile imzalanır. E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda başvuru formuna eklenen belgeler ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.

   UYAP Bilirkişik Portal Bilgi Sistemi aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda bilirkişilik başvurusunda bulunulan ve aranan niteliklerin taşındığı temel ve alt uzmanlık alanlarının ayrıntılı olarak seçilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir (Örnek: Temel Uzmanlık Alanı: Tarım ve Hayvancılık, Alt Uzmanlık Alanı: Tarım/Tarla Bitkileri gibi.)

   Bir başkası aracılığı ile, postayla, faksla ya da sair diğer yollarla başvuru kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak ve kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

   BAŞVURU TARİHİ :

   Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 01/12/2017 tarihinde başlayıp 11/12/2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

   Bu tarihten sonra Başkanlığımıza ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

   BAŞVURU YERİ:

    İlan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin tam ve eksiksiz olarak doldurulmasına müteakip başvurular Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığına (Kılıçdede Mahallesi, Muhittin Özkefeli Bulvarı, No:5 İlkadım/Samsun) yapılacaktır.

   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

   6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetini kapsadığından hukuk ve ceza alanları için ayrı bilirkişi listeleri oluşturulmayacaktır.

   Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığına yapılan başvurular, 21/12/2017 Salı gününe kadar değerlendirilerek iş bu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgeleri eksik verdikleri tespit edilen başvuru sahipleri ve eksik evrak bilgileri 22 Aralık 2017 tarihine kadar www.samsunbbk.adalet.gov.tr ilanen tebliğ edilecek olup başvuru sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisinde eksik evraklarını teslim etmeleri gerekecektir. Eksik evrakı tamamlamayan başvuru sahipleri listeye kabul edilmeyecektir. Eksik evrakı bulunan başvuru sahipleri evraklarını tamamladıkları takdirde Başkanlığımızca belirlenecek tarihte ayrıca yeminleri yaptırılacaktır.

   Başvuruları uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle www.samsunbbk.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

   YEMİN :

   Listeye kabul edilenler bölge kurulu başkanlıklarınca, bölge kurulu bulunmayan yerlerde ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca belirlenen yerlerde ilan edilen 22/12/2017-26/12/2017 tarihleri arasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ettirilecektir.

   Yer: Yemin yer ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.

    LİSTELERİN İLANI :

   Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 29/12/2017 tarihine kadar Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızın www.samsunbbk.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecek ve bir örneği de Bilirkişilik Daire Başkanlığı'na gönderilecektir.

   Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca ilan olunur. 30.11.2017

EK 1 
EK 2 
EK 3 BAZI UZMANLIK ALANLARINA GÖRE UYGULAMA ALANLARI 
EK 4 BAŞVURU FORMU 

« Haber listesine geri dön
Başkanın Mesajı
  Alış Satış
Dolar [[USD1]] [[USD2]]
Euro [[EUR1]] [[EUR2]]
Sterlin [[GBP1]] [[GBP2]]
Son güncelleme: 15-08-2018 16:54:48
Türmob
E-Birlik
Tesmer
Teos
Luca
Gib
Resmi Gazete
Yükleniyor