E-TEBLİGAT UYGULAMASINDA CEZA KESİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

E-TEBLİGAT UYGULAMASINDA CEZA KESİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

E-TEBLİGAT UYGULAMASINDA CEZA KESİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

05.01.2018

Değerli Üyemiz;

27 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu Genel Tebliğ ile Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin tebligata elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilmiştir. (e -Tebligat ) Genel Tebliğin 9. maddesi ile “Elektronik tebligat sistemine dâhil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257’nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır. Ceza uygulaması sonrasında resen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır.” Hükmü yer almıştır. Türkiye Barolar Birliği VUK 456 seri no.lu Genel Tebliğin Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile yürütmenin durdurulması ve iptali konusunda Danıştay 4. Dairesi nezdinde dava açmıştır. 4. Daire davayı reddetmiştir. Ancak; Barolar Birliği kararın temyizini talep etmiştir. Danıştay Vergi Davaları Kurulu; 08.11.2017 günlü E:2017/618 K:2017/521 sayılı kararı ile dava konusu tebliğin "ceza hükümleri" başlıklı 9 uncu maddesi yönünden davanın reddine ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına karar vermiştir Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının kısa sürede yeni bir düzenleme yapması beklenmektedir. E- tebligat hükümlerine uymayan müşterilerinize ceza uygulanmış ise; Danıştay kararı ile Vergi Dairesine veya vergi mahkemesine başvurulması gerekir.

Bilgilerinize rica ederim.

Ek: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 08.11.2017 günlü E:2017/618 K:2017/521 sayılı kararı.İndir (7.16 MB) »

« Haber listesine geri dön
Başkanın Mesajı
  Alış Satış
Dolar [[USD1]] [[USD2]]
Euro [[EUR1]] [[EUR2]]
Sterlin [[GBP1]] [[GBP2]]
Son güncelleme: 20-07-2018 20:28:25
Türmob
E-Birlik
Tesmer
Teos
Luca
Gib
Resmi Gazete
Yükleniyor